Prof.Dr.Ender YARSAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
   
 

Hayvan Sağlığı Hizmetlerinde Antibiyotik Kullanım Stratejileri ve Veteriner Hekimlerin Rolü

Prof.Dr. Ender YARSAN

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi

Bornova - 2007

Veteriner İlaçlarının Kullanım Amaçları

Her hayvan yaşamında ilaca bir ya da birçok kez maruz kalır; bazıları ise ömürlerinin hemen tümünü ilaçla geçirmek durumundadır

•  Hastalıkların Sağaltımı ve Önlenmesi

•  Davranışların Değiştirilmesi

•  Gelişmenin Hızlandırılması

•  Verimin Artırılması

•  Gıda Kalitesinin İyileştirilmesi

 

Veteriner Hekimin Sorumlulukları

(Bilinçli ve Güvenli İlaç Kullanımı)

•  Hastalığın doğru tanısı, doğru ilaç kullanımı, ilacın zamanında kullanılması

•  İlacın zararlı etkilerinin de olabileceği bilinci

•  Bireysel tedavi uygulaması

•  İlaç prospektüsü bilgilerine uyulması

•  Kontrolsüz ve aşırı ilaç kullanımından kaçınılması

•  Koruyucu hekimlik, iyi-bakım beslenme uygulamaları

•  Kalıntı riskinin değerlendirilmesi

•  Reçetenin uygun şekilde düzenlenmesi

•  Miadı dolmuş ilaçlar

•  Kullanılan ilaca ilişkin kayıt tutulması

•  İlacın uygun şekilde saklanması ve bertaraf edilmesi

•  Uygulayıcı personele yönelik riskin göz önünde tutulması

Ruhsatlı Veteriner İlaçları

•  2007 Yılı (Mart) : 1649 Müstahzar;

•  1151 Yerli+498 İthal

•  Kullanımda Olan : 500-600

•  Antibakteriyel: 363

•  Antelmintik: 145 Dolayında

•  Ektoparaziter: 83 Dolayında

•  Antiseptik: 29

•  Dezenfektan: 81

•  Vitamin-mineral: 46

•  Diğer Müstahzarlar

Etkin Maddeler

•  Toplam: >300

•  Antibiyotikler: >70

•  Antelmintikler: >30

•  İnsektisidler: >30

•  Antiseptik-Dezenfektanlar: >40

•  Hormonlar: >20

•  Sindirim Sistemi İlaçları: 15

•  Vitaminler: 15

•  Diğerleri

Antibiyotiklerin Kullanımı

•  Antibiyotik kullanımı geniş bir çerçevede ele alınmalı ve hayvan ıslahı, refahı, hijyen, besleme ve aşılama sistemlerinden ayrı olarak düşünülmemelidir

•  Antibiyotik gereksinimini azaltmak için hastalıklar sürekli kontrol edilmeli ve antibiyotik kullanımının yanı sıra bütüncül (holistik) yaklaşımlarda bulunulmalıdır

Antibiyotiklerin Bilinçli Kullanımı

•  Veteriner hekimlikte antibiyotiklerin bilinçli kullanımı son derece önemlidir

•  Hedef;

•  Antibiyotiklerin sağaltıcı etkisini yükseltmek

•  Dirençli mikroorganizmaların oluşumunu en aza indirmek

Antibiyotiklerin Bilinçli Kullanımı: Temel İlkeler

•  Doğru Antibiyotik Seçimi

•  Kesin Tanının yapılması

•  Türe ve Hastalığa Göre Onaylanmış İlaçların Kullanılması

•  Saha Çalışmaları Sonucu Etkisi Bilinen İlacın Kullanılması

•  İlaçların farmakokinetikleri ve dokulardaki Dağılımı

•  Bağışıklılık Sistemine Etkileri

•  Etki Spektrumları

•  Antibiyotik Kombinasyonları

•  Kullanım Dozu

•  Sağaltımın Süresi

•  Grup Sağaltımı

•  Stratejik Sağaltım

•  Reçetelendirilme ve Kayıt Tutulması

 

Antibiyotik sağaltımında başarısızlık

• Tanı doğru olmayabilir

• Bakteri duyarlı olmayabilir

• Bakteri direnç kazanmış olabilir

• Süperenfeksiyon durumu

• Hayvan sahibinin reçeteye uygun olarak ilacı uygulamaması,

• Reçeteye yazılan ilacın dozunun yetersiz olması, ya da yeterli süreyi içermemesi,

• Uygun olmayan bir antibiyotiğin reçetelendirilmiş olması,

• Antibiyotiğin enfekte bölgeye ulaşamaması,

• Konağın antibiyotiğe yanıtının sistemik bir hastalığa bağlı olarak engellenmesi,

• Yem katkı maddeleri ve sudaki mineral tuzlara bağlı olarak antibiyotiğin inaktivasyonu

Antibiyotik kullanılmasındaki hatalar

•  Yanlış tanı,

•  Etkili olmayan düzeyde ilaç kullanılması,

•  Hastalığa karşı spesifik bir etkinliği kanıtlanmamış ilaçların kullanılması,

•  Komplike olmamış viral hastalıkların sağaltımında kullanılması,

•  Sağaltımın başarısız olmasına neden olan diğer faktörler dikkate alınmadan, çok hızlı veya yanlış şekilde antibiyotik değiştirilmesi,

•  Prospektüse ve yazılı olarak belirtilen talimatlara uyulmaması

Antibiyotiklerin
Kullanımından İleri Gelen Sakıncalar

•  Dirençli Mikroorganizma Suşları Ortaya Çıkabilir

•  Gıdalarda İlaç Kalıntıları

•  Bağışıklık Sistemi Etkilenir

•  Baskı şeklinde

•  Uyarı şeklinde

•  İlaçların Doğrudan Etkileri Mevcuttur

•  İlaç alerjisi

•  Endotoksik şok

•  Müsbet Comps testi

1. Antibiyotiklere Direnç

• Antibiyotiklere karşı dirençlilik antibiyotiklerin tüm dünyada yaygın olarak kullanılmasından önce bile görülmüştür

• Bakterinin antibiyotikten etkilenmemesi

1. Doğal direnç

2. Kazanılmış direnç - Çapraz direnç (cross- reaction)

1. Doğal direnç

o Enterobacteriaceae –Penisilin G

o Gram pozitiflerde – Polimiksin B

o Gram negatif - benzilpenisilin

2. Kazanılmış direnç

o Tekrarlanan temas sonucunda

o Mutasyonal direnç

§ İlaç – bakteri teması gerekmez

§ Streptomisin tipi direnç

§ Hızlı ve ileri derecede

§ Penisilin tipi direnç

§ Yavaş ama derecesi artan

o Aktarılabilir direnç

1. Transdüksiyon 2. Transformasyon 3. Konjugasyon

•  Çoklu Dirençlilik

•  Dirençlilik, değişik mekanizmalara bağlı olduğu gibi, aynı antibiyotiğe karşı birden fazla mekanizma da etkili olabilmektedir

•  Çapraz direnç (cross- reaction)

•  Polimiksin B ve kolistin, neomisin ve kanamisin

•  Eritromisin ve linkomisin

Dirençlilik Transferi

Birçok dirençli mikroorganizma kaynağı bulunmaktadır. Bunlar;

•  Hayvanlar ve hayvan dışkısı,

•  İşleme sırasında kontamine olan hayvansal kaynaklı besinler,

•  Kontamine çevreden gelen meyve ve sebzeler,

•  Kontamine su,

•  İnsanlar

2. Hayvansal Gıdalardaki İlaç Kalıntıları

•  Gıda maddelerindeki ilaç kalıntıları

•  Tüketici sağlığını ve refahını

•  Ülke ekonomisini ilgilendiren

•  Uluslararası boyutu olan bir husustur

•  İlaç kullanıldığı sürece, hayvansal kaynaklı gıdalarda ilaç kalıntıları bulunacaktır ; önemli olan kalıntıların sıklığını ve düzeyini kontrol altında tutmaktır

•  Gıdalarda bulunmasına izin verilen miktarın üzerindeki kalıntılar toksikolojik yönden tüketiciler için potansiyel tehlike oluştururlar

Kalıntıların Sebepleri

•  İlacın Vücuttan Arınma Süresine Uyulmaması

•  İlaçla İlgili Sebepler

•  Kullanım Sorumluluğu

•  Hastalık Hali

Kalıntıların Yol Açabileceği Etkiler

•  İlaç Alerjisi

•  Farmakolojik-Toksikolojik Etki

•  Karsinojenik-Teratojenik-Mutajenik Etki

•  Cinsiyet Özelliklerinde Değişme

•  Dirençli Bakteri Suşlarının Ortaya Çıkması-Gıda Zehirlenmeleri

•  Tüketicilerde Sindirim Sistemi Bozuklukları

Direnç Gelişiminin Düzenli İzlenmesi

•  Günümüzde antibiyotik dirençliliği konusundaki bilgiler yetersizdir

•  İzleme hem veteriner hekimliği hem de halk sağlığı bakımından önemli olan mikroorganizmaları hedef almalıdır.

•  Bu amaçla çiftliklerden, mezbahalardan ve besinlerden tesadüfi örneklerle yapılan çalışmalar desteklenmelidir

•  Bu tür izleme planlarının oluşturulması, doğru antibiyotik kullanımının sağlanması bakımından önemlidir

Antibiyotiklere Karşı Alternatifler ve Karma Hastalık Kontrol Programları

•  Antibiyotik kullanma ihtiyacının azaltılması bakımından sistematik koruyucu uygulamaların geliştirilmesinin önemi özellikle ifade edilmelidir.

•  Koruyucu hekimlik, sağaltımdan daha önemlidir

•  Besi hayvanlarında antibiyotik kullanımı düşünülürken;

•  Hijyen ve dezenfeksiyon işlemleri, biyogüvenlik, sürü yönetimi, aşılamalar da göz önünde tutulmalıdır

•  Bu kontrol programlarındaki antibiyotik kullanımı düzenli olarak değerlendirilmeli ve etkinliğine bağlı olarak kullanımın azaltılması ya da durdurulması düşünülmelidir

 

…TEŞEKKÜRLER…