Prof.Dr.Ender YARSAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
   
 
 

Genel I Tarihi I Kaplıcaları I Telefonlar I Gelenekler I Turizm I Alimler I Çamlıdere

KIZILCAHAMAM ÇAMLIDERE KAPLICALARI
Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sanayileş-mesi ve kentleşmesi sonucu karşı karşıya kaldıkları çevre sorunları ve hava kirlenmesi insan sağlını bozan işgücü verimini azaltan bir yaşam ortamı oluşturmaktadır.
Sinirsel yorgunluk, beslenme bozukluğu, romatizmal hastalıklar gibi pek çok sorunları ve hastalıkları gidermek amacıyla dünya ülkelerinin hemen tamamında kaplıca, deniz, dağ gibi tabii kaynaklardan yararlanma yolları aranmaktadır.
Bilindiği üzere değişik kür uygulamalarına elverişli bu doğal kaynaklardan yararlanma isteği, belirli bir zaman ayırmayı ve yer değiştirme olayını zorunlu kılar. Kür amacı ile bir zaman için yer değiştiren insanlar, gittikleri yerlerde konaklama, teslenme, kür uygulaması, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılayacak alt-üst yapı tesislerine ihtiyaç duyarlar. Ekonominin arz ve talep kuralı içinde işlerlik kazanan bu olay günümüzde sağlık turizmi diye adlandınlır.
Türk halkı yüzyılla;'dan beri . sürdürdüğü kaplıca, yaylacılık geleneğine sahip bulunmaktadır. Kaplıcaya gitme, yaylaya çıkma ve deniz kıyısında oba kurma şeklinde sürdürülen bu gelenek ülke düzeyinde yaygın toplumsal bir olay niteliği kazanmıştır.
Sey Kaplıcası: Sey Hamamı
Yer: Sey hamamı Kızılcahamam Çerkeş yolu üzerinde Güvem bucağının 2 km batısındadır.
Kaynak Akım Değeri V? Banyo Kapasitesi:
 
Kaplıca suyu doğal çıkışlıdır. 20 litre/Sn. akım değerine ve 4937 kişi/gün/banyo kapasiteye sahip bulunmaktadır.
 
A.Ü. Ibni Sina Hastanesi
Fiziksel ve Kimyasal (jzellikleri:
 
Su sıcaklığı 43 oC, Ph değeri 6.5 dır. Bikarbonatlı, sodyumlu, kalsiyumlu, karbondioksitli ve Florürülü bir bileşime sahiptir. Banyo ve içme kürlerine elverişlidir.
Kaynak Emniyeti ve Yerleşme Durumu:
Kaynağın yakın çevresi seyrek yer yer açılmış çam ormanları ile kaplıdır. Önlem alınmadığı takdirde kaynak suları kirlenebilir.
Alt ve üst yapı durumu:
Yolu yeterlidir. Elektrik vardır. Kanalizasyon, konaklama ve kür tesisleri yoktur.
Yararlı Olduğu Hastalık: 1.Romatizmal Hastalıkları 2.Sindirim Sistemi Hastalıkları 3.Böbrek ve İdrar Yolları Hastalıkları 4.Metabolizma Hastalıkları
Genel Değerlendirme:
Sey hamarnı Ankara-İstanbul anayoluna yakın ve çok çekici bir yerde bulunmaktadır. Kaynak ve yakın çevresinin jeolojik-hidrolojik etütleri ile III 000 ölçekli imar planı yapılmıştır.
Sey Hamamının Ankara metropolünün önde gelen bir kaplıca şehri olması Turizm Bakanlığınca 1988 senesinde önerilmiştir.
Kızılcahamam Kaplıcalan Yer ve Konumu:
Kızılcahamam Kaplıcası, belediye sınırları içerisinde kent merkezinde yer alır. Doğal çıkışlı 3 kaynağa ilave olarak, jeotermal enerji temin amacı ile açılmış iki terrnal sondaj kaynağı vardır.
Fizik ve Kimyasal Özellikleri: 'J
SU sıcaklığı 44-86.5 C Ph 7 olan Kızılcahaınaın kaplıca suları
bikarbonatlı, klorürlü, sodyumlu, karbondioksitli ve arsenikli bir bileşime sahiptir.
Kaynak Emniyet ve Yerleşme Durumu:
Sondaj kuyuları dışında kalan eski kaplıca kuyularının kaynak emniyeti yeterli değildir. Kcynak çevresi yeni yapılanmalar için sınırlı büyüklükte gelişme alanlarına sahiptir.
Alt-Üst Yapı Durumu:
Kızılcahamam ilçe merkezinde yer alan kaplıca sularının geliştirilmesi için yol, su, elektrik ve haberleşme gibi sorunlar yoktur. Ancak tedavi ve kaplıca konaklama tesislerinin daha da geliştirilmesi gerekmektedir.
Yaralı Olduğu HastalıKlar: 1.Romatizmal Hastalıkları
2.Kan Dolaşımı ve Kalp Hastalıkları 3.İç Salgı Sistemi Hastalıkları 4.Metabolizma Hastalıkları
5.Kemik ve Kireçlenme Hastalıkları 6.Deri Hastalıkları
Genel Değerlendirme:
Kaynak akım değeri toplam 60 litre/Sn. olan Kızılcahamam kaplıcası 14.811 kişi/gün/banyo kapasitesine sahiptir. Bol su verimli ve yüksek ısı derecesine sahip Kızılcahamaı:n kaplıca sularının tedavi, ısıtma ve seracılık gibi alanlarda değerlendirilmesi gerekmektedir.
Ankara Sey Kaplıca Suyu Analiz Raporu (Ana Kaynak)

İyonlar

 

mg/lt

milivalllt

%milival

Amonyum

NH4T

0.4000

0.0222

0.1211

Lityum

Lt

0.0290

0.0042

0.0229

Sodyum

Na T

266.6840

11.6000

63.2700

Potasyum

K+

2.1700 .

0.5550

3.0272

Kalsiyum'

'ci+

94.0000

4.7000

25.6353

Magnezyum

Mg 2 +

15.7950

1.3000

7.0906

Demir

Fe 2 +

0.4250

0.0152

0.0829

Alüminyum

Aı 3 +

1.2250

0.1363

0.7434

Çinko

Zn2+

0.0400

0.0012

0.0066

 

 

380.7680

18.3341

100.000

Klorür

cr

20.0000

0.5642

3.0628

İyodür

r

0.0080

eser

eser

Fluorfu

F

3.4800

0.1832

0.9946

Sülfat

SO/-

3.2500

0.0677

0.3675

Hidrofosfat

4

0.2270

0.0047

0.0255

HPO 2-

Bikarbonat

HC0 3 -

1073.60000

17.6000

95.5447

Hidroarsenat

HAs ol

0.0680

0.0009

0.0049

 

 

1481.4010

18.4207

100.0000

Metasilikat asidi H 2 SI0 3

25.1290

 

 

Toplam

 

1506.53000

 

 

Serbest karbonadioksit

753.21

mg/lt

 

Temperatür

 

43 Oc

 

 

pH

 

6.52

 

 

Kimyasal Sınıflandırma: BikarbonatlI (% 95.54 milival), Sodyumlu (%milival), Kalsiyum (%25.63milival) ve Karbondioksitli (753,21 mg/lt).
Not: Ayrıca Fluorür (3,48 mg/lt) vardır.
Ankara Kızılcahamam Kaphca Suyu Analiz Raporu (Büyük Kaplıca)

i

İyonlar

 

mg/lt

milivalllt

%milival

Amonyum

NH4~

0.9200

0.0511·

0.1631

Lityum

 

U"

0.1140

0.0164

0.0523

Sodyum

 

Na+

595.4410

25.9000

82.6478

Potasyum

K+

47.3110

1.2100

3.8612

Kalsiyum

Ca 2 +

18.8000

0.9400

2.9996

Magnezyum

Mg 2 +

38.8800

3.2000

10.2113

Demir

 

F 7+

0.0500

0.0018

0.0057

 

e-

Alüminyum

A1 3 +

0.1425

0.0158

0.0504

Çinko

 

Z 2+

0.0880

0.0027

0.0086

 

11

 

 

 

7017465

31.3378

100.0000

Klorür

 

cr

215.000

6.0648

19.2200

İyodür

 

r

0.0390

0.0003

0.0009

Fluorür

 

F

1.9600

0.1032

0.3271

Sülfat

 

soL

182.7000

3.8062

12.0623

Nitrak

 

N0 3 '

2.1 040

0.3393

1.0753

Hidrofosfat

HP042.

1.5150

0.0316

0.1001

Bikarbonat

HC0 3 '

1293.2000

21.2000

67.1851

Hidroarsenat

HAs0 4 2 .

0.6420

0.0092

0.0292

 

 

 

2398.8675

31.5546

100.000

Metaborik asidi

HB0 2 '

18.9540

 

 

Metasilikat asidi H 2 SI0 3

83.2000

 

 

Toplam

 

2501.0215

 

 

Serbest karbonadioksit

283.36

mg/lt

 

Temperatür

 

47 Oc

 

 

pH

 

 

7.08

 

 

Kimyasal Sınıflandırma: Bikarbonatlı (% 67.18 milival), Klorürlü (%19,22 milival),Sodyumlu (%82.64milival), Arsenikli (3.34 mg/lt) ve Karbondioksitli (283.4 mg/lt).
Not: Ayrıca Metaborik asid (18,95 mg/lt) ve Fluorür (1,96 mg/lt) vardır.
____________________________________________
Kaynak : Durmuş ARIK. Tarihte ve Günümüzde Kızılcahamam-Çamlıdere Yöresi Sempozyumu. 21-22 Ekim 1995.