Prof.Dr.Ender YARSAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
   
 
 
Arastırma Makaleleri I Derlemeler I Proje I Kitap I Kongre/Sempozyum I Atif
Projeler

 

1.

Kaya,S. ve Yarsan,E.: Etlik piliçlerde iyonofor grubu antibiyotiklerle zehirlenme: monensin ile vitamin E ve selenyumun birlikte veya ayrı ayrı verilmesinin bazı histopatolojik ve biyokimyasal parametrelere etkileri. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. Proje no: 95.30.00.05. (1995-1996)

2.

Şanlı,Y., Kerman,M., Kaya,S., Yavuz,H., Bilgili,A., Akar,F., Filazi,A Yarsan,E., Akkaya,R, Özsoy,A.: Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması. TAGEM-HSA-04-MT-37 Kod Numaralı Bakanlık Projesi. (1994-1996)

3.

Sağmanlıgil,H., Bilgili,A.,Yarsan,E. ve Türel İ.: Van Gölü’nden avlanan inci kefali örneklerinde organik klorlu insektisid düzeyleri üzerinde araştırmalar. Y.Y.Ü.Araştırma Fonu. Proje No: 94VF306. (1994-1995)

4.

Şanlı,Y., Aştı,R., Yardımcı,H., Bilgili,A., Kurtdede,N., Filazi,A. ve Yarsan,E.: Bazı antibakteriyel ilaçların kanatlı immun yanıtları üzerindeki etkilerinin araştırılması. TÜBİTAK, VHAG-1226. (1996-1997)

5.

Yarsan,E., Tanyüksel,M., Gün,H. ve Çelik,S.: Organik fosforlu ve karbamat grubu insektisidlerin lipid peroksidasyon olayı üzerindeki etkilerinin araştırılması. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. Proje no: 96.10.00.17. (1996-1998)

6.

Baydan,E., Traş,B., Bilgili,A., Filazi,A., Yarsan,E., Özdemir,M. ve Akkaya,R.: Etlik piliçlerde kullanılan çeşitli veteriner ilaçlarının kalıntıları üzerine pişirme, dondurma ve benzeri işlemlerin etkilerinin araştırılması. 1. Sülfonamid grubu bazı antibakteriyellerin incelenmesi; 2. Kinolon grubu bazı antibakteriyellerin incelenmesi. TAGEM - HS/98/16/02 Kod Numaralı Bakanlık Projesi. (1998-2000)

7.

Meriç,A., Yıldız,K., Karahan,S., Yarsan,E., Altıntaş,L., İnce,S., Altıokka,G., Güven,K., Babür,C. Özbey,S. Endoparaziter ve antiprotozoer olarak potansiyel antiparaziter etkili kimyasal bileşiklerin sentez yoluyla hazırlanması ve veteriner hekimlikte kullanımlarının araştırılması. Anadolu üniversitesi araştırma fonu (AÜAF) -  2006 / 2011

8.

Yarsan,E., Ekici,H. Florfenikol ihtiva eden preparatların broylerlerde biyoeşdeğerliği, farklı saklama şartlarının etkileri ve farmakovijilans taramaları. TÜBİTAK. Proje No:110O033. (2010 – 2011).

9.

Ekici, H., Yıldırım, E., Yarsan, E.   Kırıkkale ve Çevre İllerdeki Yem Fabrikalarından Alınan Karma Yemlerde Aflatoksin B1, Total Aflatoksin, Okratoksin A ve Fumonisin Varlığının Araştırılması ve Mevsimlere Göre Değişimlerinin İncelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi proje No: 2012/54.
Proje Başlama Tarihi: 13.06.2012. Bitiş Tarihi: 13.06.2014.

10.

Yarsan,E., Saghei,S., Altıntaş,L. Farklı Saklama Şartlarında Muhafaza Edilen Oksitetrasiklin, Enrofloksasin, Sülfonamid–Trimetoprim ve Levamizol İçeren Veteriner Müstahzarların Orjinal ve Açılmış Şekillerindeki Etkin Madde Düzeyleri. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araltırma Projesi. Proje no:12L3338001.

11.

Taçbaş,E. (Yürütücü). Sağlıklı ve Lactococcus garvieae ile enfekte Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)’nda florfenikol’ün farmakokinetiğinin belirlenmesi. TAGEM Projesi. Başlama Tarihi Mart 2014 –. (Araştırıcı).

12.

Balkıs, N. (Yürütücü). WaterSavr Kullanımının Su Kalitesi ve Canlı Kaynaklar Üzerindeki Potansiyel Etkisinin Araştırılması. T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Projesi. Ar-Ge Proje No: 2015/3. 13.07.2015-30.04.2016. (Araştırıcı).

13.

Kaya,S.M. (Yürütücü). Fusidik Asitin Meme İçi Uygulanmak Üzere Veteriner İlaç Şeklinde Geliştirilmesi. TÜBİTAK Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı. Proje No: 7150369. 1.3.2015-30.4.2016. (Akademik Danışman).

14.

Ender Yarsan, Mehmet Diri, Bülent Baş, Orhan Pınar. Türkiye’deki Yarış Atlarının Solunum Yollarından İzole Edilen Streptococcus Spp. ve Staphylococcus Spp. Etkenlerinde Antibakteriyel İlaçlara Direncin Tespit Edilmesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araltırma Projesi. Proje no: 16L0239011. (13.000 Tl). (Yürütücü). 3.11.2016 -9.02.2018.

15.

Datavet Yazılımı / Mobil Uygulaması Geliştirme ve Pazar Oluşturma Projesi. KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Proje Destek Programı. EVET Araştıma Geliştirme San ve Tic.A.Ş. Yürütücü: Mustafa Şimşek. 6.12.2016. Antalya. (Akademik Danışmanlık).

16.

Yrd.Doç.Dr. Zafer DOĞU, Doç.Dr. Erdinç ŞAHİNÖZ, Öğr.Gör. Hakan YILDIZ, Doç.Dr. Füsun TEMAMOĞULLARI, Yrd.Doç.Dr. Hüsamettin EKİCİ, Prof.Dr. Ender YARSAN. Alabalık Dokularında Florfenikol Kalıntılarının Araştırılması. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi: 16126. (17.000 Tl).  22.9.2016 – (Araştırmacı).

17.

Sedat SEVİN, Özlem OSMANAĞAOĞLU, Fadime KIRAN, Ayşe İrem NURCAN. Bal Arısı (Apis mellifera spp.) bağırsak mikrobiyotasının probiyotik olarak geliştirilmesi ve Nosema spp. enfeksiyonu sağaltımında alternatif bir uygulama olarak değerlendirilmesi. TAGEM Projesi. TAGEM-16/ARGE/42. (237.442,3 TL). 14.7.2016 – 24 Ay. (Akademik Danışman).

18.

Sumru ÇITAK, Meryem Burcu KÜLAHCI, Zehra ŞAHİN, Ender YARSAN. Tüketime Sunulan Hayvansal Gıdalardan İzole Edilen Çeşitli Gram Pozitif Bakterilerin Antibiyotik ve Biyosit Dirençlilikleri ve Aktif Pompa Gen Profillerinin Araştırılması. TAGEM Projesi. (299,807.28 TL). 2016 – 24 Ay. (Araştırmacı).

19.

Veteriner Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma Ve Güncel Mevzuat Bilgilendirmesi İle Veteriner Hekimlere Bilimsel Destek Sağlanması Projesi. ANKÜR Eğitim Hizmetleri AR-GE ve Yüksek teknoloji faaliyetleri Madencilik Sağlık Sanayi ve Ticaret A.Ş - VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş. (21.600 Tl). 29.12.2015-30.12.2016. Araştırmacı-Yürütücü. 

20.

Hüsamettin Ekici, Recep Yıldız, Ender Yarsan. Streptozotosin İle Deneysel Olarak Diyabet Oluşturulan Ratlarda Gilaburu'nun (Viburnum opulus) Antioksidatif Metabolizma Üzerine Etkisi. Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi. 2017/008. (16,251.64 Tl). 27.01.2017-31.05.2018.

21.

Yarsan, E. Beyaz Ada Soğanı “Urginea maritima” ve Mısır Koçanı Tozu ile Rodentisit Etkili Formülasyon Geliştirilmesi ve Farklı Farmasötik Şekillerinin Etkinliğinin Gösterilmesi. KOSGEB Projesi. 2018-03. Akademik Danışman.

22.

Balkıs, N. (Yürütücü). WaterSavr Kullanımının Su Kalitesi ve Canlı Kaynaklar Üzerindeki Potansiyel Etkisinin Araştırılması. İSKİ Projesi. (Araştırıcı).